Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľ on-line shopu prehlasuje, že v plnom rozsahu zabezpečuje ochranu osobných údajov zákazníkov v takom rozsahu, aký upravuje Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spolu v vykonávacími predpismi.

Spoločnosť JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. si splnila svoju registračnú povinnosť, ako aj všetky ďalšie zákonom ustanovené povinnosti  prevádzkovateľa informačného systému.

Všetky osobné údaje, ktoré budú v rámci obchodovania prostredníctvom on-line shopu poskytnuté zákazníkmi spoločnosti JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., sú chránené zákonným spôsobom, dôsledne zabezpečené po technickej stránke a budú použité len na účely vymedzené zákonom.

Každý návštevník našej webovej stránky  jej využívaním prehlasuje, že bol oboznámený s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov .

V prípade, že zákazník využíva on-line shop, udeľuje tým súhlas spoločnosti JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. k nakladaniu s jeho osobnými údajmi, čím sa rozumie zhromažďovanie, uchovávanie a spracovávanie osobných údajov. Súhlas sa považuje za udelený pre všetky údaje uvedené v objednávke, kúpnej zmluve a všetkých súvisiacich dokumentoch.