Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov a dodržiavanie príslušných zákonných povinností, okrem iného podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon”), účinnými odo dňa 25. mája 2018 (ďalej spoločne taktiež iba „Právne predpisy”) (GDPR), je pre nás – JAF HOLZ Slovakia s.r.o., IČO: 35718986, so sídlom Hospodárska 448, 919 51 Špačince, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10779/T, korporáciu zo skupiny  JAF  (www.jaf-group.com/Gesellschaften) – veľmi dôležitá. Nižšie Vás chceme informovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Osobné údaje sú informácie umožňujúce zistenie Vašej totožnosti, okrem iného je to Vaše meno a priezvisko, adresa a Vaše telefónne číslo.

 1. Prevádzkovateľ

Spoločnosť JAF HOLZ Slovakia s.r.o., IČO: 35718986, so sídlom Hospodárska 448, 919 51 Špačince, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10779/T, je prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR (ďalej uvádzaný ako „JAF HOLZ -“) webových stránok:

www.jafholz.sk

www.jaf-nabytkovedielce.sk

http://nabytkovedielce.jafholz.sk

 

a na nich zverejnené internetové obchody

a tiež všetky zákonné povinnosti spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o., IČO: 35718986, so sídlom Hospodárska 448, 919 51 Špačince, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10779/T, (ďalej iba JAF HOLZ), vzťahujúce sa k osobným údajom. Spoločnosť JAF International Service GmbH so sídlom 2000 Stockerau, Gerbergasse 2, Rakúska republika,  Reg. č. FN 232338   čiastočne poskytuje výpočtové programy a služby potrebné na realizáciu zákaziek a poskytuje spoločnosti JAF HOLZ podporu pri spracúvaní osobných údajov ich zákazníkov a dodávateľov, ako je uvedené nižšie. Medzi spoločnosťami JAF HOLZ Slovakia s.r.o., IČO: 35718986, so sídlom Hospodárska 448, 919 51 Špačince, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10779/T a spoločnosťou JAF International Service GmbH, so sídlom 2000 Stockerau, Gerbergasse 2, Rakúska republika, bola uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov v súlade s článkom 26 GDPR. JAF HOLZ Slovakia s.r.o., IČO: 35718986, so sídlom Hospodárska 448, 919 51 Špačince, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10779/T, je viazaná zmluvou o spracúvaní osobných údajov uzatvorenou písomne s JAF International Service GmbH na účely a koncepty výmazu a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú uvedené v tomto prehlásení o osobných údajoch.

 

Naše pobočky v Slovenskej republike môžete kontaktovať týmito komunikačnými kanálmi:

 • Listom adresovaným:  JAF HOLZ Slovakia s.r.o., Hospodárska 448, 919 51 Špačince
 • Telefonicky na čísle: +421 335 925 111
 • E-mailom zaslaným: compliance@jafholz.sk
 1. Návšteva webových stránok neregistrovaných zákazníkov

Pri navštívení našich webových stránok www.jafholz.sk , www.jaf-nabytkovedielce.sk  a http://nabytkovedielce.jafholz.sk  nám Váš prehliadač zasiela informácie, tzv. „súbory serverových protokolov“, ktoré sa automaticky ukladajú. Pritom sa jedná o informácie, ako je typ/verzia internetového prehliadača, použitý operačný systém, referenčné URL (predtým navštívené stránky), hostiteľský názov pristupujúceho počítača (IP adresa) a čas prístupu k serveru.

Tieto údaje nemožno priradiť k žiadnej konkrétnej osobe, a preto neumožňujú identifikáciu užívateľa. Ukladanie týchto údajov slúži iba na systémové a štatistické účely. Spájanie týchto údajov s inými zdrojmi dát za účelom priradenia údajov k určitej osobe sa nevykonáva. Dáta sa po 36 mesiacoch štatistického vyhodnocovania vymažú.

 1. Účely spracúvania a právny základ
  1. Realizácia zmlúv vrátane založenia zákazníckeho účtu online

Na účely registrácie zákazníka alebo dodávateľa zhromažďujeme prostredníctvom zamestnancov JAF HOLZ Slovakia s.r.o., alebo samostatne v internetovom obchode JAF Online, a na účely realizácie objednávok a na spracúvanie súvisiacich obchodných a dielenských zákaziek (dodávka, fakturácia, záruka apod.) a spracovávame:

 • Názov firmy a meno a priezvisko kontaktnej osoby (prípadne tiež mená konateľov a spoločníkov)
 • DIČ a živnostenský list
 • Adresa (ulica, PSČ, obec)
 • E-mailová adresa
 • Telefónne a faxové čísla

Na založenie zákazníckeho účtu v internetovom obchode JAF Online je nutné naviac zadanie ľubovoľne voliteľného hesla, ktoré sa ukladá vo väzbe s Vašou e-mailovou adresou ako prihlasovací údaj.

Právnym základom spracúvania týchto údajov je zmluva uzatvorená medzi Vami a spoločnosťou JAF HOLZ Slovakia s.r.o.,. Pokiaľ tieto potrebné údaje neposkytnete, nie je realizácia Vášho nákupu alebo objednávky tovaru/služieb a založenie zákazníckeho účtu možná.

  1. Vyúčtovanie, kontrola hodnotenia bonity a vymáhanie pohľadávok

Údaje, ktoré ste poskytli ako zákazník pri registrácii, sa príležitostne používajú ku kontrole hodnotenia Vašej bonity, a v rámci zmlúv na zákazkové práce sa používajú k párovaniu s údajmi obchodných informácií a – ak je to nutné – sú ďalej poskytované právnym zástupcom k vymáhaniu pohľadávok.

Právnym základom je oprávnený hospodársky záujem spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o., pred vypracovaním záväznej ponuky na kontrole finančnej situácie potenciálneho obchodného partnera. V prípade vymáhania pohľadávok sleduje spoločnosť JAF HOLZ Slovakia s.r.o., presadzovanie svojich zmluvných práv. 

  1. Zákaznícky servis, priama reklama a novinky

Vaše údaje poskytnuté nám v rámci registrácie zákazníka používame taktiež na účely kontaktovania za účelom poskytovania informácií o nových produktoch a službách alebo poskytovania iných informácií, o ktoré možno budete mať záujem (zákaznícke služby a účely priamej reklamy).

Právnym základom je oprávnený hospodársky záujem spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o., na dlhodobom uspokojovaní svojich zákazníkov a udržiavaní kontaktu s nimi. Poukazujeme na to, že proti takémuto kontaktovaniu môžete kedykoľvek vznášať námietky bez uvedenia dôvodu kontaktovaním prevádzkovateľa (bod 1). Vaše obecné práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov sú uvedené v bode 8.

  1. Iné požiadavky na kontaktovanie

Na našich webových stránkach ponúkame každému návštevníkovi možnosť nás kontaktovať. Za týmto účelom zhromažďujeme pomocou internetových formulárov tieto osobné údaje:

 • Názov firmy a meno a priezvisko kontaktnej osoby, prípadne meno a priezvisko
 • Adresa (PSČ, obec, ulica)
 • DIČ
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

Právnym základom je oprávnený hospodársky záujem spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o., na komunikáciu s dotknutými osobami. Poukazujeme na to, že proti takémuto kontaktovaniu zo strany spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o.,  môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek vznášať námietky bez uvedenia dôvodu kontaktovaním prevádzkovateľa (bod 1).

  1. Súťaže o ceny / tombola

Pri rôznych akciách usporadúvaných pre zákazníkov a ďalších záujemcov ponúka spoločnosť JAF HOLZ Slovakia s.r.o., súťaže o ceny. Pritom sa uskutočňuje zhromažďovanie týchto osobných údajov kvôli nasledovnému kontaktovaniu výhercu/výhercov:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

Právnym základom je súhlas uvedený na účastníckej karte s poskytnutím týchto údajov. Až do vylosovania je možné udelený súhlas kedykoľvek odvolať oznámením prevádzkovateľovi (viď bod 1) alebo priamo spoločnosti koncernu JAF HOLZ Slovakia s.r.o.,  ktorá súťaž o ceny organizuje.

Údaje zhromaždené na účely súťaže o ceny sa ihneď po vylosovaní vymažú.

 1. Používanie cookies

Pre zatraktívnenie našich internetových stránok pre návštevníkov používame tzv. „cookies“, ktoré umožňujú využívanie niektorých funkcií. Jedná sa pritom o súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, a s ich pomocí sa uskutočňuje zvyšovanie užívateľskej prívetivosti webových stránok.

Existujú dva typy cookies: trvalé a dočasné cookies (cookies aktuálnej relácie). Cookies aktuálnej relácie sa ukladajú iba do zavretia Vášho internetového prehliadača, a potom sa vymažú. Trvalé cookies zostávajú uložené na Vašom počítači i po zavretí internetového prehliadača.

Cookies môžete zo svojho počítača ľahko odstrániť pomocou svojho prehliadača. Pokyny pre nakladanie s cookies a návody na ich vymazanie nájdete v menu „Nápoveda“ ku svojmu prehliadaču. Máte možnosť cookies úplne deaktivovať alebo prehliadač môžete nastaviť tak, že budete upozornený pri každom zaslaní nového súboru cookie na Váš počítač.

 1. Analýzy Google

Tieto webové stránky používajú analýzu Google, čo je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Analýza Google používa cookies, ktoré umožňujú analýzu využitia našich webových stránok. Informácie o použití týchto webových stránok vytvorené pomocou týchto cookies (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané po dobu 38 mesiacov. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnocovanie Vášho používania webových stránok, na zostavovanie protokolov o webových aktivitách pre prevádzkovateľa webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu.

Taktiež spoločnosť Google tieto informácie zároveň poskytuje tretím stranám, pokiaľ je to nariadené zákonom, alebo pokiaľ tieto tretie strany vykonávajú spracúvanie týchto dát na zákazku spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies môžete zakázať príslušným nastavením svojho prehliadača. V takomto prípade Vás však upozorňujeme, že nebude možné využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

Použitím týchto webových stránok vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním údajov zhromažďovaných o Vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely popísané vyššie. V opačnom prípade máte možnosť analýzu Google deaktivovať použitím prídavného modulu prehliadača.

 1. Bezpečnosť osobných údajov

Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, poškodeniu, prístupu, pozmeňovaniu alebo šíreniu Vašich osobných údajov neoprávnenými osobami. Naše výpočtové strediská sú prevádzkované v súlade s najaktuálnejšími bezpečnostnými štandardmi, ktoré zahŕňajú firewally, technológie detekcie narušenia a tiež komplexné fyzické kontroly a obmedzenia prístupov. Na úrovni aplikácií sa používajú moderné autentifikačné metódy na prideľovanie užívateľských a administrátorských oprávnení a vykonávajú  každodenné zálohy všetkých údajov a ich decentrálnej archivácie. V procese objednávky sú Vaše platobné údaje prenášané cez internet zašifrované.

 1. Doba uloženia

Vaše osobné údaje sa ukladajú podľa potreby až do uplynutia zákonných lehôt na archiváciu daňových a obchodných dokladov alebo všeobecné premlčacie lehoty podľa občianskoprávnej úpravy.

 1. Vaše práva

Ako subjekt údajov podliehajúcich spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou JAF HOLZ Slovakia s.r.o.,  máte tieto práva:

  1. Právo na prístup (článok 15 GDPR)

Od spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o.,  môžete požadovať potvrdenie o tom, či sú spracovávané príslušné osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, obdržíte od nás informácie o účele spracúvania, kategóriách a príjemcoch týchto údajov, o dobe uloženia, prípadne o kritériách na ich stanovenie, a tiež o existencii práv uvedených v bode 7 b.-g.

  1. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Máte právo od spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o., požadovať bezodkladnú opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, ktoré spracovávame.

  1. Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)

Máte právo od spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o., požadovať bezodkladné vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ tomu nebránia závažné dôvody, napr. plnenie zákonných povinností.

  1. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Od spoločnosti JAF HOLZ Slovakia s.r.o., môžete požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov z dôvodov stanovených GDPR (napr. kontrola správnosti Vašich osobných údajov, protiprávne spracúvanie, vznesenie námietky).

  1. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Spoločnosť JAF HOLZ Slovakia s.r.o., môžete požiadať o odovzdanie svojich poskytnutých osobných údajov v štruktúrovanom, obvyklom, strojovo čitateľnom formáte alebo o ich odovzdanie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

  1. Právo vzniesť námietku (článok 21 GDPR) a právo na odvolanie (článok 7 GDPR)

Proti spracúvaniu svojich osobných údajov máte právo vznášať námietky.

Pokiaľ spoločnosť JAF HOLZ Slovakia s.r.o., nemôže preukázať žiadne závažné, právom chránené dôvody na spracúvanie, budú Vaše osobné údaje vymazané. To sa vykoná taktiež spätne so všetkými osobnými údajmi, ktoré boli v minulosti uložené.

Nezávisle na tom máte možnosť predtým udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

  1. Právo na podanie sťažnosti

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Informácie, dotazy

Pokiaľ máte ešte ďalšie otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania alebo použitia svojich osobných údajov spoločnosťou JAF HOLZ Slovakia s.r.o.,, zašlite ich prosím e-mailom na adresu: compliance@jafholz.sk